Ģenētisko terminu skaidrojums

Holšteinas šķirnes buļļiem

TPI (Total performance index – kopvērtējuma indekss)

Holšteinas Asociācijas metode vērtēt vaisliniekus pēc kopējās vērtības iekļaujot: paredzamo pārmantojamību olbaltumvielām (PP olbv.) – 19%, paredzamo pārmantojamību taukiem (PP taukiem) – 19%, barības efektīvās izmantošanas indeksu (BE) – 8%, paredzamo pārmantojamību tipam (PP tipam) – 8%, tesmeņa salikuma indeksu (TS) – 11%, kāju un nagu salikuma indeksu (KunN salikums) – 6%, produktīvo dzīvi (PDz) – 5%, veselības pazīmes (VP) -2 %; govju dzīvotspēju - 3%; somatisko šūnu skaitu (SŠ) – 4%, auglības indeksu (AI) – 13%, vaislinieka meitu atnešanās vieglumu (MAV) – 1% un meitām nedzīvi dzimušos teļus (MNT) – 1%. Jaunā TPI formula tiek lietota ar 2020. gada aprīļa vērtējumiem.

Barības efektīvās izmantošanas indekss (BE)
Barības efektīvās izmantošanas indekss (BE) ietver individuālās barības izmaksas, lai saražotu papildu mārciņu piena, piena taukus un olbaltumvielas. Tāpat tiek ņemtas vērā uzturēšanas izmaksas (ieskaitot guļvietas, kūtis, atnešanās boksus), kas var būt lielākas augumā raženām govīm. Govīm, kuras dod daudz piena, nepatērējot lielu daudzumu barības, šī indeksa vērtējums ir augstāks.
BE = (saražotā piena vērtība $) – (barības izmaksas papildus saražotam pienam) – (papildus uzturēšanas izmaksas)
BE= (-0.0188xPiens) + (1.45xTauki) + (1.85xOlbv.) – (12.4x ķermeņa salikuma indekss)
BE tiek aprēķināts vienīgi Holšteinas šķirnes govīm, un ir iekļauts TPI formulā ar 8% īpatsvaru.

Peļņas indekss dolāros (PI)

Peļņas indekss mēra paredzamo mūža peļņu dolāros, ko dzīvnieka pēcnācējs sniegs visā tā dzīves laikā. Tā aprēķinos izmanto produktivitātes, tesmeņa veselības, ilgmūžības un ķermeņa izmēru rādītājus.

Produktivitāte

Vidējā buļļa meitu produktivitāte 305 laktācijas dienās izteikta kilogramos (2.20462 mārc. = 1 kg)

PP pienam

Piena izslaukuma paredzamā pārmantojamība, ko vaislinieks ģenētiski nodod saviem pēcnācējiem. Tā tiek izteikta mārciņās un parāda buļļa meitu saražoto pienu attiecībā pret līdziniecēm. (Līdzinieces ir visas 2010. gadā ASV dzimušās govis, kuras tiek vērtētas).

PP olbaltumvielām

Reālais prognozējamais olbaltumvielu daudzums mārciņās, ko saražos buļļa meitas attiecībā pret līdziniecēm.

PP olbaltumvielām %

Šo lielumu iegūst, PP olbv. attiecinot pret PP pienam un izsakot procentos.

PP taukiem

Reālais prognozējamais tauku daudzums mārciņās, ko saražos buļļa meitas attiecībā pret līdziniecēm.

PP taukiem %

Šo lielumu iegūst, PP taukiem attiecinot pret PP pienam un izsakot procentos.

Meitas

Attiecīgā vaislinieka vērtēšanā iekļauto slaucamo meitu skaits.

Ganāmpulki

Ganāmpulku skaits, kuros šī vaislinieka vērtētās meitas tiek slauktas.

PP tipam

Tipa jeb ķermeņa uzbūves sagaidāmais uzlabojums attiecīgā buļļa meitām, salīdzinot ar līdziniecēm.

Tesmeņa salikums (TS)

Tesmeņa vērtējums aprēķinu veidā izteikts vienā skaitlī, ņemot vērā tesmeņa vērtējuma ietekmi uz ilgmūžību. Tesmeņa salikums ietver: tesmeņa dziļumu (TD); tesmeņa priekšējo slēgumu (TPS); tesmeņa aizmugurējo augstumu (TAA); tesmeņa aizmugurējo platumu (TAP); tesmeņa turētājsaite (TTS); priekšējo pupu izvietojumu (PPI), aizmugurējo pupu izvietojumu (API) un pupu garumu (PG). Aizmugurējo pupu izvietojumam un pupu garumam optimālas ir vidējās vērtības.

TS = [(0.16 x TPS) + (0.23 x TAA) + (0.19 x TAP) + (0.08 x TTS) + (0.20 x TD) + (0.04 x PPI) + (0.05 x API*) + (0.05 x PG*) - (0.2 x A)] x 1.16

Kāju un nagu salikums (K un N salikums)

Ietver sevī trīs lineāros vērtējumus: nagu leņķi (NL), pakaļkājas skatā no aizmugures (PKA) un pakaļkājas sānskatā (PKS) kombinācijā ar kāju un nagu vērtējumu.

Kāju un nagu salikums = [(0.48xNL) + (0.37xPKA) – (0.15xPKS) + (0.5xKunNvērt.)]

Dzīvniekiem ar pozitīvu salikuma skaitli ir labāks vērtējums nekā dzīvniekiem ar mazāku vai negatīvu attiecīgo pazīmju salikuma skaitli jeb indeksu. Palielinoties kāju un nagu salikuma vērtējumam, palielinās ilgmūžība un produktīvās dzīves rādītājs.

Ķermeņa salikums

Ķermeņa salikums tiek veidots no četrām lineārajām pazīmēm: auguma, spēcīguma, ķermeņa dziļuma, krustu platuma un piena tipa. Aprēķins ir šāds

(0.23x augums) + (0.72x spēcīgums) + (0.08x ķermeņa dziļums) + (0.17x krustu platums)- (0.47xpiena tips)

Pienīguma pazīmju salikums

Šis rādītājs tiek veidots no piena tipa un spēcīguma lineārajiem vērtējumiem.

Vaislinieka atnešanās vieglums (VAV)

Rādītājs parāda apgrūtināto dzemdību tendenci teļiem, kas dzimst no attiecīgā vaislinieka. Atnešanās vieglums tiek izteikts kā apgrūtinātu dzemdību skaits telēm pie pirmās atnešanās. Apgrūtinātu dzemdību procents Holšteinas šķirnes govīm pie pirmās atnešanās ir apmēram 8%. Kopumā buļļi ar atnešanās vieglumu 8% vai mazāku tiek uzskatīti kā buļļi ar vieglu atnešanos un tos var lietot gan telēm, gan maza auguma govīm. Buļļi ar lielāku atnešanās viegluma indeksu telēm un mazāka auguma govīm ir jāizmanto piesardzīgi, jo augstāks % norāda, ka ir lielāka iespēja, ka dzims lielāki teļi, kas varētu radīt vairāk problēmu pie atnešanās.

Meitu atnešanās vieglums (MAV)

MAV parāda attiecīgā vaislinieka meitu noslieci uz vairāk vai mazāk problemātisku atnešanos, salīdzinot ar vidējo šķirnes rādītāju. Tas norāda govs spēju viegli atnesties. Jo vieglāka ir vaislinieka meitu atnešanās, jo lielāks ir produktīvās dzīves rādītājs.

Produktīvā dzīve (PDz)

Ģenētisks mērījums, kur vērtēts, cik mēnešus govs ražojusi pienu, atrodoties ganāmpulkā. Vienā laktācijā aprēķinos tiek iekļautas ne vairāk kā 305 dienas jeb 10 mēneši. Tāpat buļļa meitas vērtējumu var saņemt tikai no 36 mēnešu vecuma un ne ilgāk par 7 gadu vecumu. Produktīvās dzīves vērtējums svārstās no – 7.0 līdz + 7.0. Iedzimtība šai pazīmei ir 8.5%.

Somatisko šūnu vērtējums (SŠ)

Somatisko šūnu vērtējums ir balstīts uz ikmēneša testiem, ko nosaka attiecīgā buļļa meitām. SŠ vērtējuma indekss norāda mastītu iespējamību buļļa meitām. Paredzamā pārmantojamība SŠ vērtējumam ir 2.50–3.50. Šeit svarīgi atcerēties, ka zemāks skaitlis ir vēlamāks. Iedzimtība šim rādītājam ir 10%. Šķirnes vidējais ir 3.00.

Auglības indekss (AI)

Auglības indekss iekļauj trīs dažādus auglības vērtējumus, lai vispusīgi atspoguļotu auglības rādītājus.

AI = (0.7xMAK)+(0.1xAG)+(0.1xAT)+(0.1xPAL)

AT = PP AT (auglība telēm) – mēra buļļa vēl nelaktējošo meitu spēju apaugļoties

AG = PP AG (auglība govīm) – mēra buļļa laktējošo meitu spēju apaugļoties

PAL = pirmās atnešanās laiks

MAK = PP MAK (vaislinieka meitu apaugļošanās koeficients) – mēra buļļa meitu spēju uzsākt ciklu, izrādīt meklēšanos, apaugļoties un saglabāt grūsnību. AI tiek aprēķināts vienīgi Holšteinas šķirnei. TPI formulā tas aizvieto MAK.

Vaislinieka meitu apaugļošanās koeficients (MAK)

Šis koeficients norāda, cik ātri govs pēc atnešanās sāks meklēties un paliks grūsna. Paredzamā pārmantojamība vaislinieka meitu apaugļošanās koeficientam ir robežās no +3.0 līdz-3.0, kur augstāks vērtējums ir vēlamāks. 1% ir līdzvērtīgs 4 dienām, tātad +1.0 norāda, ka šī vaislinieka meitām ir par 4 dienām īsāks periods no atnešanās līdz grūsnības iestāšanās brīdim, bet -1.0 norāda, ka šī vaislinieka meitām ir par 4 dienām garāks periods no atnešanās līdz grūsnības iestāšanās brīdim.

Govju dzīvotspēja (GDz)

Paredzamā pārmantojamība govju dzīvotspējai (Livability) parāda buļļa meitu dzīvotspējas novirzi (%) no šķirnes vidējā rādītāja. Tā ir buļļu spēja nodot meitām ilglaicīgu produktīvu dzīvošanu ganāmpulkā un tikt nokautām, ienesot ienākumus, nevis nobeidzoties. Govju dzīvotspējas vērtības ir robežās no -5 līdz +5. Atšķirībā no produktīvo dzīves, kas arī prognozē to, kurām govīm ganāmpulkā būs vairāk produktīvo dienu, govju dzīvotspējā tiek iekļauti ne tikai laktācijas laikā iegūtie ienākumi, bet arī prognozējamie papildu ienākumi no brīvprātīgas vai piespiedu nokaušanas.

Tipa lineārie vērtējumi

Tipa lineāro pazīmju ģenētiskie vērtējumi ietver sevī vairāku īpašību analīzi. Vairāku īpašību analīze palielina novērtējuma precizitāti, ņemot vērā ģenētiskās sakarības starp konkrēto īpašību un citām lineārajām īpašībām.

Ģenētiskos vērtējumus tipa lineārajām pazīmēm sniedz ASV Holšteinas šķirnes lopu asociācija, kā STA jeb SP (standartizēto pārmantojamību). SP standartizētās vienībās novērtē dzīvnieku, pamatojoties uz tā ģenētisko vērtību, salīdzinājumā ar ASV vidējo govi, kas dzimusi 2015. gadā. Tā kā buļļi, ko piedāvā MA organizācijās, tiek rūpīgi atlasīti pēc to produktivitātes un tipa pazīmēm, tad MA organizāciju buļļu populācijai ir augstāks vidējais SP rādītājs vairumam lineāro īpašību. >>Lasīt vairāk

Gaļas šķirņu buļļiem

PAA (prognozējamās pēcnācēju atšķirības)

Visātrākais gaļas šķirņu liellopu ģenētiskās uzlabošanas paņēmiens ir PAA (prognozējamās pēcnācēju atšķirības) izmantošana. Lai dokumentētu liellopu ģenētisko potenciālu, šķirņu audzētāju asociācijas vāc ievērojamu daudzumu datu dažādām pazīmēm. Šo datu precizitāte un ietekme ir milzīga. Pārzinot šos vaislinieka kopsavilkuma datus, Jūs varat pieņemt lēmumus par dzīvnieku sēklošanu, kas pamatoti uz sīku uzskaiti atsevišķām pazīmēm, tādējādi gūstot iespēju veidot tādu ganāmpulku, kāds atbilst Jūsu individuālajai programmai.

Katrs bullis, kura dati tiek norādīti buļļa vērtējumos, ir salīdzināmi tikai ar tās pašas šķirnes un vienā valstī vērtētiem cita buļļa datiem datubāzē. Analizējot tiek ņemtas vērā tikai atšķirības, kas parādās katrā ganāmpulkā, kurā dzīvnieki tiek vērtēti.

Piemēram, buļļa A teļu dotais svars pie atšķiršanas (tabulā WW) ir +43, bet buļļa B teļu svars pie atšķiršanas ir +33. Tas nozīmē, ka, izmantojot šos buļļus sēklošanai savā ganāmpulkā, Jūs varētu sagaidīt, ka buļļa A teļi pie atšķiršanas svērs vidēji par 10 mārciņām vairāk nekā buļļa B teļi (43-33=10).

Prognozējamā pēcnācēju atšķirība un peļņa Angus šķirnes bullim (22.03.2013.)

Prognozējamā pēcnācēju atšķirība un peļņa Angus šķirnes bullim (22.03.2013.) Prognozējamā pēcnācēju atšķirība un peļņa Angus šķirnes bullim (22.03.2013.)

PPA – Prognozējamā pēcnācēju atšķirība

(angliski EPD – Expected Progeny difference). Sagaidāmā atšķirība starp konkrētā buļļa pēcnācējiem salīdzinājumā ar visu vērtēto buļļu pēcnācēju vidējiem rādītājiem. PPA jāizmanto tikai, lai salīdzinātu konkrētās šķirnes buļļus savā starpā, nevis lai prognozētu faktiskus rādītājus. PPA attiecas uz konkrētu šķirni, un to nevar izmantot dažādu šķirņu vaislinieku salīdzināšanai savā starpā. PPA parasti tiek uzrādīti konkrētās pazīmes mērvienībās (piem., mārciņās, cm, cm2, procentos utml.).

Prec. – Precizitāte

(angliski ASS – Accuracy) mērvienība buļļu ciltsvērtības ticamības novērtēšanai. Jo augstāka precizitāte, jo dati ir ticamāki un mazāk izmainīsies katrā nākamajā paaudzē. Precizitāte, kas ir tuvāka 1.00, norāda augstāku ticamību.

CED – Calving Ease Direct – Tiešais atnešanās vieglums

tiek izteikts procentos kā novirze no dzemdībām, kurās netiek sniegta dzemdību palīdzība. Šis rādītājs tiek noteikts attiecīgā buļļa teļiem, kuru mātes ir pirmpienes. Par pirmpienēm tiek uzskatītas teles, kas pirmo reizi atnesās līdz 33 mēnešu vecumam. Salīdzinot atnešanās viegluma rādītāju (CED) diviem vaisliniekiem, lielāks skaitlis norāda, ka dotā buļļa teļiem ir augstāks procents dzemdību, kurās netiek sniegta dzemdību palīdzība.

BW - Birth Weight - Teļa dzimšanas svars

Teļa svars dzimšanas brīdī koriģēts attiecībā pret mātes svara ekvivalentu. PPA dzimšanas svaram tiek izteikta mārciņās. PPA dzimšanas svaram prognozē, kāda starpība ir sagaidāma attiecīgā buļļa teļu dzimšanas svaram salīdzinājumā ar citu vērtēto buļļu teļiem. Pozitīva vērtība nozīmē smagāku dzimšanas svaru salīdzinājumā ar vidējo rādītāju, bet negatīvs vērtējums norāda, ka teļa svars būs mazāks nekā vidējais rādītājs.

WW – Weaning Weight – Teļa svars pie atšķiršanas

Vaislinieka PPA (mārciņās) teļa svaram 205 dienās, kas koriģēts attiecībā pret mātes ekvivalentu. PPA norāda teļa atšķiršanas svaru salīdzinājumā ar visu vērtēto buļļu vidējo rādītāju.

YW – Yearling Weight – Pēcnācēju svars 1 gada vecumā

PPA norāda attiecīgā buļļa pēcnācēju svaru (mārciņās) 365 dienu vecumā salīdzinājumā ar visu vērtēto buļļu vidējo rādītāju.

RADG

Šī rādītāja PPA raksturo Angusa šķirnes ģenētiku, kas dzīvniekam uzrāda barības izmantošanas efektivitāti pēc atšķiršanas periodā. RADG tiek norādīts mārciņās/dienā. Lielāka šī rādītāja vērtība dod lielāku priekšrocību audzētājam.

GYH – Yearling Height – Augstums gada vecumā

Angus šķirnes dzīvniekiem. PPA prognozē attiecīgā buļļa pēcnācēju auguma izmaiņas salīdzinājumā ar visu citu vērtēto buļļu pēcnācējiem. Šis rādītājs tiek novērtēts collās.

SC – Scrotal Circumference – Sēklinieka maisiņa apkārtmērs

PPA prognozē sēklinieka maisiņa apkārtmēra novirzes, salīdzinot attiecīgā buļļa vīriešu kārtas pēcnācējus ar vidējo šķirnes rādītāju.

DOC – Docility – Pakļāvība

PPA tiek parādīta kā ģenētiska novirze procentos. Augstāka vērtība norāda mierīgāku temperamentu.

HP – Heifer Pregnancy – Meitu grūsnības rādītājs

Parāda iespēju attiecīgā buļļa meitām (telēm) kļūt grūsnām. PPA tiek parādīta kā ģenētiska novirze procentos. Augstāka vērtība šim rādītājam ir konkurētspējīgāka.

CEM – Maternal Calving Ease – Meitu atnešanās vieglums

Tiek izteikta procentos kā novirze no dzemdībām, kurās netiek sniegta dzemdību palīdzība. Augstāka vērtība norāda vieglākas dzemdības attiecīgā buļļa meitām pie pirmās atnešanās.

Milk – Pienīgums. Attiecīgā buļļa meitu pienīgums

PPA prognozē atšķirības (pateicoties mātes pienīgumam) starp attiecīgā buļļa meitām dzimušo teļu svaru pie atšķiršanas (205 dienās) salīdzinājumā ar citu vērtēto vaislinieku teļu svaru. Šis rādītājs tiek vērtēts mārciņās.

MKD

Meitu skaits, kuru pēcnācēju svars pie atšķiršanas tiek izmantots analizēšanai.

MW – Mature Daughter Weight – Meitu pēcnācēju svars pie atšķiršanas

Attiecīgā buļļa meitu teļu svars pie atšķiršanas atspoguļo gan buļļa meitu pienīgumu, gan to teļu dzīvmasas pieauguma potenciālu. Nosaka mārciņās.

MH – Mature Daughter Height – Pieaugušo meitu augstums

PPA prognozē atšķirības starp attiecīgā buļļa meitu augstumu salīdzinājumā ar citu vērtēto vaislinieku meitu augstumu. Šis rādītājs tiek vērtēts collās.

$EN – Govs enerģētiskā vērtība,

kas izteikta ietaupītajos dolāros uz vienu govi gadā un novērtē atšķirības govju prasībās pēc augsti enerģētiskas barības starp dažādu vaislinieku meitām. Salīdzinot divus dzīvniekus savā starpā, augstāka vērtība nozīmē lielāku ietaupījumu dolāros, iegādājoties augstas enerģētiskās vērtības barību. Lai aprēķinātu $EN ietaupījuma starpību konkrētai govij, jāizvērtē dzīvnieka prasības pēc enerģijas visā laktācijā un barības izmaksas, kas nosakāma kā starpība pieaugušas govs izmēros.

Liemeņa vērtējumi

CW – kautsvars

PPA prognozē starpību starp konkrētā buļļa pēcnācēju neatdzesēta liemeņa svaru salīdzinājumā ar citu buļļu pēcnācēju liemeņu vērtējumiem. Šo rādītāju izsaka mārciņās.

MARB – Marbling – Marmorējums

PPA izsaka kā daļskaitli starp vidējo ASV Lauksaimniecības departamenta noteikto marmorējuma klasi un attiecīgā buļļa pēcnācēju gaļas marmorējumu. Jo augstāka vērtība, jo augstāka ir attiecīgā buļļa marmorējuma klase.

REA – Ribu augšējā daļa

Muskuļu apjoma mērvienība liemenī. PPA prognozē atšķirību ribu augšējā daļā starp attiecīgā buļļa pēcnācēju liemeņiem salīdzinājumā ar visu vērtēto buļļu pēcnācēju liemeņiem. Šo rādītāju nosaka kvadrātcollās.

FAT – Fat – Tauki

PPA prognozē starpību tauku kārtas biezumā, ko mēra starp 12. un 13. ribu, starp attiecīgā buļļa un citu vērtēto buļļu liemeņiem. Šo rādītāju nosaka collās.

Carc Grp/ Pg and Usnd Grp/Pg – Group/Progeny – Grupas/Pēcnācēji

Šis rādītājs atspoguļo grupu skaitu un viena vecuma pēcnācēju skaitu grupās, kurās tiek veikta liemeņu un ultrasonogrāfijas analīzes.

Peļņas rādītāji

$W – Weaned Calf Value – Atšķirta teļa vērtība

Indeksa vērtība, kas izteikta ASV dolāros uz 1 galvu un izsaka prognozējamo vidējo uzlabojumu nākotnes pēcnācējiem attiecībā uz pirmsatšķiršanas vērtību salīdzinājumā ar to pašu rādītāju citu pārbaudāmo buļļu pēcnācējiem. Šajā rādītājā tiek iekļauta ieņēmumu un izdevumu koriģēšana, vadoties pēc tādiem rādītājiem kā dzīvmasa piedzimstot, dzīvmasas pieaugums pie atšķiršanas, mātes pienīgums un govs izmēri.

$F – Feedlot Value – Nobarojuma vērtība

Indeksa vērtība, kas izteikta ASV dolāros uz 1 galvu, izsaka prognozējamo vidējo uzlabojumu pēcnācējiem attiecībā uz pēcatšķiršanas vērtību salīdzinājumā ar to pašu rādītāju citu pārbaudāmo buļļu pēcnācējiem.

$G – Grid Value – Klasifikācijas vērtība

Indeksa vērtība, kas izteikta ASV dolāros uz 1 galvu un izsaka prognozējamo vidējo uzlabojumu pēcnācējiem attiecībā uz liemeņa klasifikāciju salīdzinājumā ar to pašu rādītāju citu pārbaudāmo buļļu pēcnācējiem.

$QG – Quality Grade – Kvalitātes vērtējums

Norāda kvalitātes uzlabojumu, balstoties uz $ G indeksa rādītājiem. Šis rādītājs paredzēts tiem, kuri vēlas lielāku uzsvaru likt uz liemeņa kvalitāti.

$YG – Yield Grade – Ražīguma vērtējums

Norāda ražīguma uzlabojumu, balstoties uz $ G indeksa rādītājiem. Šis rādītājs paredzēts tiem, kuri vēlas lielāku uzsvaru likt uz sarkanās gaļas iznākumu.

WMS pāru atlases programma

Terminu skaidrojums


SAĪSINĀJUMS

SKAIDROJUMS

AG

Augums

PT

Piena tips

SP

Spēcīgums

KD

Ķermeņa dziļums

KP

Krustu platums

KS

Krustu slīpums

PKAPakaļkājas skatā no aizmugures
PKSPakaļkājas sānskatā
NLNagu leņķis
K un N vērtējumsKāju un nagu vērtējums
TPSTesmeņa priekšējais slēgums
TAATesmeņa aizmugurējais augstums
TAPTesmeņa aizmugurējais platums
TTSTesmeņa turētājsaite
TDTesmeņa dziļums
PPIPriekšējo pupu izvietojums
APIAizmugurējo pupu izvietojums
PGPupu garums
Somatisko šūnu vērtējums
TPIKopvērtējuma indekss
PP olbParedzamā pārmantojamība olbaltumvielām
PP taukiemParedzamā pārmantojamība taukiem
PP tipamParedzamā pārmantojamība tipam
PIPeļņas indekss
TSTesmeņa salikums
AVAtnešanās vieglums
MAKMeitu apaugļošanās koeficients
MAVMeitu atnešanās vieglums
MNTMeitām nedzīvi dzimuši teļi
VAKVaislinieka apaugļošanās koeficients
VAVVaislinieka atnešanās vieglums
VNTVaisliniekam nedzīvi dzimuši teļi
SDSlaukšanas dienas